Profesionālās kompetences novērtēšana

Rīgas Metālapstrādes profesionālajā vidusskolā organizē un novērtē ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci

Ikvienam pretendentam, kurš savas zināšanas un prasmes apguvis ārpus formālās izglītības sistēmas, ir iespēja iegūt profesionālo kvalifikāciju, sekmīgi nokārtojot profesionālo kvalifikācijas eksāmenu likumā noteiktajā kārtībā

Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola piedāvā novērtēt profesionālās kompetences šādās kvalifikācijās: spiediet šeit

  1. Kā novērtē formālās izglītības sistēmas apgūto profesionālo kompetenci?

Pretendenta profesionālo kompetenci novērtē profesionālās kvalifikācijas eksāmenā.

  1. Kas jāzina pretendentam?

*Profesionālās kompetences novērtēšana ir maksas pakalpojums. Pretendentam ir jāizvērtē savas teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas izvēlētajā profesionālajā kvalifikācijā, pirms pieņemts lēmums par eksāmena kārtošanu.

*Ikvienam pretendentam ir iespēja saņemt bezmaksas konsultācijas par izvēlētās profesijas standarta prasībām un kvalifikācijas eksāmena norises kārtību.

  1. Pieteikties bezmaksas konsultācijām: tel. 67797074,  e- pasts: leonids@rmpv.lv  Konsultācijas pirmdienās no 10:00 līdz 12:00 un ceturtdienās no 16:00 līdz 17:00.

*Iesniedz iesniegumu profesionālās kompetences novērtēšanai un samaksas dokumentu pēc Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumiem Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”.

*Noteiktajā laikā un dienā kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu.

* Sekmīgi nokārtojot profesionālās kvalifikācijas eksāmenu, saņem profesionālās kvalifikācijas apliecību.

 Ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšana un ar to saistītās darbības ir noteiktas šādos normatīvajos dokumentos:

  • Profesionālās izglītības likuma 164 panta 4. punkts – “Profesionālā vidusskola ir tiesīga organizēt profesionālās kvalifikācijas eksāmenus, lai novērtētu ārpus formālās izglītības sistēmas iegūto profesionālo kompetenci tajās profesionālajās kvalifikācijās, kurās profesionālā vidusskola īsteno atbilstošas profesionālās izglītības programmas.”
  • Ministru kabineta 2022.gada 29.novembra noteikumi Nr. 752 „Noteikumi par profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu un norises kārtību”;
  • Ministru kabineta 2013.gada 10.septembra noteikumi Nr.791 „Profesionālās izglītības iestāžu un eksaminācijas centru maksas pakalpojumu cenrādis”

Atbildīgā persona (Leonīds Lazdāns) : tel. 67797074, 29239272  e- pasts: leonids@rmpv.lv

Informācija aktualizēta 13.11.2023.