Par skolu

Mētālapstrāde sākas šeit!

Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola ir valsts dibināta Izglītības un zinātnes
ministrijas padotībā esoša profesionālās izglītības iestāde (turpmāk-PII), kuras
pamatuzdevums ir profesionālās izglītības programmu īstenošana.

PII darbības mērķis – veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas
nodrošinātu valsts profesionālās izglītības standartos un profesiju standartos noteikto
profesionālās izglītības mērķu sasniegšanu.

PII dibināta 1946. gadā. Izglītības iestādē izveidojušās noturīgas tradīcijas un uzkrāta
pieredze metālapstrādes nozares darbinieku profesionālajā sagatavošanā. Izglītības
iestāde ieguvusi atpazīstamību, darba devēju pozitīvu novērtējumu un starptautisku
atzinību šīs nozares darbinieku profesionālajā sagatavošanā (līdz 01.09.2023 PII
nosaukums-Rīgas 3. arodskola)

PII īsteno arodizglītības, profesionālās vidējās izglītības, profesionālās tālākizglītības
un profesionālās pilnveides izglītības programmas izglītības tematiskajās jomās:
inženierzinātnes un tehnoloģijas, komerczinības un administrēšana, un datorika.

Kopš 2007. gada PII ir ieviesta Kvalitātes vadības sistēma (turpmāk – KVS) atbilstoši
standarta ISO 9001 “Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības” prasībām. Lai
izglītības iestāde funkcionētu efektīvi, tā ir piemērojusi standartā ieteikto procesu
pieeju, tas nozīmē, ka mēs apzinām klienta prasības un klienta apmierinātību,
nosakām procesu izpildei vienveidīgu shēmu un izpildītāju kompetenci. KVS paredz
procesu efektivitātes noteikšanu, izsekojamību ar tajā noteikto pierakstu (dokumentu)
uzturēšanu.

Kopš 2019. gada PII ir Autorizētas Nacionālās Institūcijas (ATB) statuss kā DVS
PerZert akreditēts Metinātāju mācību un eksaminācijas centrs, kas izglītības iestādei
dod tiesības:
• mācīt un sertificēt metinātājus atbilstoši starptautisko standartu prasībām;
• organizēt metināšanas uzraudzības personāla mācības atbilstoši IIW
(starptautiskā metināšanas institūta) izstrādātajām programmām;
• organizēt metināšanas skolotāju mācības atbilstoši starptautisko standartu
prasībām.

PII, īstenojot daudzveidīgas audzināšanas darba formas un metodes, veicina radošas,
kompetentas, patstāvīgas un atbildīgas personības veidošanu un attīstīšanu.
Izglītības iestādē ir izveidota mūsdienīga mācību vide, kas nodrošina profesionālās
izglītības pēctecību un ilgtspējīgu visu izglītības iestādē īstenojamo izglītības jomu
profesijās, nodrošinot kvalitatīvu izglītības programmu īstenošanu un pieejamību
dažāda vecuma valsts iedzīvotājiem.

Mūsu misija:

Sniegt iespēju ikvienam gūt zināšanas un prasmes, profesionālās kompetences darba
tirgū pieprasītās profesijās visa mūža garumā.

Mūsu vīzija:

Zināšanu un profesionālo kompetenču apguve – mūža garumā. Profesija – visīsākajā
laikā! Metālapstrāde. Lietvedība. Programmēšana.

Mūsu vērtības:

Profesionālā kompetence
Attīstība
Atvērtība