ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.

Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija

Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji

Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris

Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes

Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses

Attiecināmās izmaksas:

Fiksēto izmaksu segšana – civiltiesiskā atbildības apdrošināšana, individuālie aizsardzības līdzekļi, obligātās veselības pārbaudes, vakcinācija.
Mainīgo izmaksu segšana – transports un dienesta viesnīca līdz 70 EUR mēnesī vienam audzēknim, realizējot darba vidē balstītas (DVB) mācības, un 80 EUR mācību gadā vienam audzēknim, realizējot mācību praksi.
Kompensācija uzņēmējam1.48 EUR/h par DVB mācību vadītāja nodrošināšanu vienam DVB mācībās iesaistītajam audzēknim un 7,11 EUR/dienā par prakses vadītāja nodrošināšanu vienam mācību praksē iesaistītajam audzēknim.
Kompensācija PII par DVB mācībās vai mācību praksē iesaistītā viena audzēkņa izdevumu pamatojošās dokumentācijas apkopojumu, uzglabāšanu un maksājumu veikšanu – līdz 20.82 EUR par viena audzēkņa iesaistes reizi.

 

 

 Projekts skaitļos:

 

Rīgas 3. arodskolā projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējuši 39 audzēkņi un mācību prakses realizējuši 384 audzēkņi.

Rīgas 3. arodskolā populārākās profesijas projekta ietvaros: Atslēdznieks, virpotājs, rokas lokmetinātājs (MMA), Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MMA_MAG metinātājs), Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes (TIG metinātājs).

Iesaistoties projektā, Rīgas 3. arodskola ir atradusi uzticamus sadarbības partnerus, kuri ik gadu audzēkņiem dod iespēju reālā darba vidē apgūt un pilnveidot prasmes izvēletajā specialitātē – metālapstrādes nozarē.

Rīgas 3. arodskolā aktīvākie projekta sadarbības partneri – uzņēmumi: AS “LATVIJAS FINIERIS”, SIA “Hansa Flex Hidraulika”, SIA “Metkon”, SIA “BIC”, RP SIA “Rīgas satiksme”, AS “RIKON”, SIA “Izoterms”, AS “ARTA-F”, AS “Rīgas piena kombināts”, AS Energofirma “Jauda”, SIA “REPA”, SIA “East Metal”, SIA “AZW”, SIA Railing service, SIA STORMANS, SIA “AISIS”.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/