Projekti

2018./2019. mācību gadā Rīgas 3. arodskola  iesaistījās  Latvijas 100-gades projektā “Latvijas skolas soma”. Projekta ietvaros izglītojamie apmeklējuši Latvijas simtgades kino filmu “Tēvs nakts”, “Baltu ciltis ”un “Homo novus” kinoseansus.

Īstenojot projekta „Latvijas skolas soma” darbības principu par izglītības iestādē īstenotā mācību procesa papildināšanu ar jaunām aktivitātēm,  izglītojamie apmeklējuši “Latvijas Mākslas muzeju”, “Latvijas Vēstures un kuģniecības muzeju”, “Rīgas Motormuzeju”, “Muzeju Memoriālās apvienības” organizētos pasākumus, notikusi aizraujoša tikšanās ar SIA Laboratorium dalībniekiem.

2019./2020. mācību gadā izglītojamo aktivitātes projekta ietvaros turpinās. Grupu audzinātāju mācību stundās izglītojamie apmeklēja muzejus, kino seansus (kinofilmas  “ Dvēseļu putenis” , “Pilsēta pie upes” un citus izglītojošus pasākumus.

Lai stiprinātu izglītojamo patriotisma jūtas, tika organizētas mācību ekskursijas, kuru maršrutos bija iekļauti Latviešu strēlnieku kauju vietu apskates objekti ( O.Kalpaka muzejs “Airītes”, Ložmetējkalns) un Rīgas Brāļu kapu memoriāla apmeklējums.

Lai projekta piedāvātās iespējas izmantotu mācību procesā, apmeklētas mācību stundas Raiņa un Aspazijas memoriālajā muzejā “Raiņa jaunā latviešu valoda”, kurā izglītojamie  apguva  un labāk izprata  valodas veidošanās procesu un tās attīstību mūsdienās.

 

NOZARU KVALIFIKĀCIJAS SISTĒMAS PILNVEIDE PROFESIONĀLĀS IZGLĪTĪBAS ATTĪSTĪBAI UN KVALITĀTES NODROŠINĀŠANAI

 PROJEKTS Nr.8.5.2.0/16/I/001
Finansējuma saņēmējs: Valsts izglītības satura centrs

SAM: 8.5.2. Nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai
Īstenošanas laiks: 2016.gada 16.decembris – 2021.gada 31.decembris
Finansējums Simulācijas iekārtu iegādei un izmantošanai Rīgas 3.arodskolā pēc 2018.gada 14.novembrī noslēgtā patapinājuma līguma Nr.26.1.-09/144/2018

SI iekārtu bilances vērtība ir EUR30500,00 ( t.sk. PVN21%)
Projekta mērķi

Projekta specifiskais atbalsta mērķis ir pilnveidot profesionālās izglītības saturu un saskaņā ar Latvijas kvalifikācijas ietvarstruktūru aktualizēt un izstrādāt profesiju standartus un profesionālās kvalifikācijas prasības, kā arī izstrādāt profesionālās kvalifikācijas eksāmenu saturu, ieviešot izglītības programmu modulāro pieeju un nodrošinot nepieciešamos mācību līdzekļus programmu kvalitatīvai īstenošanai, lai tādā veidā pilnveidotu nozaru kvalifikācijas sistēmu.

Projekta tiešais mērķis ir izstrādāt mainīgajām darba tirgus prasībām atbilstošu profesionālās izglītības saturu un nodrošināt profesionālās izglītības atbilstību Eiropas kvalifikācijas ietvarstruktūrai.

Galvenās darbības
1) Rīgas 3.arodskolas profesionālās izglītības skolotāji piedalās Metālapstrādes profesiju standartu un profesionālās kvalifikācijas prasību izstrādē;

2) Rīgas 3.arodskolas profesionālās izglītības skolotāji piedalās Metālapstrādes profesionālās kvalifikācijas eksāmenu satura izstrādē;

3) Izstrādāts pamatojums un iesniegts pieprasījums simulācijas iekārtu „Soldomatic Augmented Reality Trainer” iegādei metinātājiem un dokumentu pārvaldības un procesu vadības mācību programmas „DocLogix”, „Tildes Jumis” un „Tildes birojs ”iegādei lietveža profesijas apguvei;

4) izstrādātas modulārās profesionālās izglītības programma 1 profesionālajai kvalifikācijai;

Plānotie rezultāti
1) Pielietojot SI „Soldomatic Augmented Reality Trainer” modernizēt mācību procesu profesionālajās kvalifikācijās:

Rokas lokmetinātājs (MMA),
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG),
Lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu inertās gāzes vidē (MIG),
Lokmetinātājs metināšanā ar volframa elektrodu inertās gāzes vidē (TIG),
lai 
paaugstinātu izglītojamo zināšanu un prasmju līmeni teorētiskajos un praktiskajos mācību priekšmetos.

2) Pielietojot dokumentu pārvaldības un procesu vadības mācību programmas „DocLogix”, „Tildes Jumis” un „Tildes birojs ” jaunākās versijas, tuvināt izglītojamo mācību procesu izglītības iestādē mūsdienīgas darba vides prasībām.

Mērķa grupa

Rīgas 3.arodskolas izglītojamie, kuri mācās profesionālās vidējās izglītības, arodizglītības programmās un tālākizglītības programmās.

 

Sadarbības partneri
Latvijas Darba devēju konfederācijā
Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība
Lauksaimnieku organizāciju sadarbības padome
Izglītības kvalitātes valsts dienests
MASOC

Projekta kontaktpersona
Inga Zeide, Tālr: 64615339 E-pasts: inga.zeide@852.visc.gov.lv
Informācija par projektu: https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_852.shtml

==============================================================

Izglītības kvalitātes valsts dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS, lai mazinātu to bērnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.  09.11.2017. IKVD noslēdzis sadarbības līgumu  ar Rīgas 3. arodskolu par izglītības iestādes iesaistīšanos projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”  – PuMPuRS īstenošanā.

Projekta PuMPuRS ietvaros izglītojamie var saņemt  šādu atbalstu:

Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);

Kompensācija par:
– sabiedriskā transporta biļetēm;
– naktsmītnēm;
– ēdināšanu;
– individuālajiem mācību līdzekļiem;
– individuālās lietošanas priekšmetiem;
– speciālo transportu;

Papildu informācija par projekta īstenošanu Rīgas 3. arodskolā pie direktora vietnieces mācību un audzināšanas darbā V.Pavļukevičas.

Lai vairāk uzzinātu par projektu, lūdzam apmeklēt projekta PuMPuRS, “mājaslapu”- http://www.pumpurs.lv/

=================================================================================================
Rīgas 3. arodskola piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.
==================================================================================
 

Logo ar projekta nosaukumu

Rīgas 3. arodskola iesaistījusies ESF projekta «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un mācību praksēs uzņēmumos» realizācijā (Nr. 8.5.1.0/16/I/001).
PROJEKTA REALIZĀCIJAS LAIKS: 2017. gada 27.janvāris līdz 2023. gada 31. augustam.
PROJEKTA MĒRĶIS ir palielināt kvalificētu izglītības iestāžu izglītojamo skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
PROJEKTA MĒRĶA GRUPA ir izglītības iestāžu izglītojamie, kas mācās profesionālās vidējās izglītības un arodizglītības programmās.
Projekta ietvaros mērķu grupas dalībnieki, no projektā iesaistītajām profesionālajām izglītības iestādēm, tiek apmācīti (teorētiski un praktiski) pie uzņēmējiem (darba devējiem), ar ko LDDK noslēdz sadarbības līgumu par šādu apmācību īstenošanu. Līdz ar to, mērķa grupas dalībnieks iegūst zināšanas un iemaņas, darbojoties reālajā darba vidē, bet darba devējs pats sniedz audzēknim zināšanas, kas nepieciešamas konkrētajam profesijas pārstāvim.
Projekta izmaksas tiek segtas 85% no ESF (Eiropas Sociālā fonda), 15%no Latvijas valsts budžeta finansējuma.

Rīgas 3.arodskolā no 2014.gada 1.septembra ir  uzsākta jauna Eiropas Sociālā fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atbalsta mērķa 7.2.1. 2.kārtas projekta “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” (Projekta identifikācijas Nr. 7.2.1.JG2) īstenošana. Projekta ietvaros izglītojamie apgūst izglītības programmas „Administratīvie un sekretāra pakalpojumi” (lietvedis) un „Metālapstrāde” (MMA/MAG metinātājs). Mērķstipendijas piešķiršanas nolikums pieejams šeit.

 

IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ
 >2015. gada 31. augustā nosgusies projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” 1.2.1.1. 4. aktivitātes “Profesionālās izglītības sistēmas attīstība, kvalitātes, atbilstības un pievilcības uzlabošana”  (Vienošanās Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001)” īstenošana. 

Projekta rezultāti 2013-2014

Projekta statistika 2014. g.

Projekta statistika 2013. g.

Info par reģionālo semināru_Rīga

Informācija par Eiropas Sociālā fonda projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” konsultatīvās padomes sēdi 11.06.2014.

 

ERAF PROJEKTA  „RĪGAS 3.ARODSKOLAS MĀCĪBU APRĪKOJUMA MODERNIZĀCIJA UN INFRASTRUKTŪRAS UZLABOŠANA”  IEVIEŠANA IR PABEIGTA

ERAF projekta „Rīgas 3.arodskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana”  Nr. Nr.2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001 ietvaros ir ieviestas visas plānotās aktivitātes:

1. Metināšanas mācību darbnīcas renovācija. Veikta esošās metināšanas darbnīcas ventilācijas sistēmas pārbūve, elektroinstalāciju nomaiņa, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

2. Bēniņu rekonstrukcija. Bēniņos izbūvētas ģērbtuves un ierīkoti sanitārie mezgli.

3. IT tehnoloģiju iegāde. Iegādātas IT tehnoloģijas, pilnībā pārveidota skolas datorsistēma, uzstādot serverus, resursdatorus un darbvirsmas virtualizācijas iekārtas.

4. Metālapstrādes darbnīcas remonts. Veikts metālapstrādes darbnīcas remonts, ventilācijas sistēmas izbūve, elektroinstalāciju nomaiņa, veikta moderna mācību aprīkojuma iegāde.

5. Virpošanas mācību darbnīcas renovācija. Veikts virpošanas mācību darbnīcas remonts, virpošanas darbu tehnoloģijas un mērīšanas laboratorijas izbūve, ventilācijas sistēmas uzstādīšana, elektroinstalāciju nomaiņa, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

6. Frēzēšanas darbnīcas renovācija. Frēzēšanas darbnīcas remonts, ventilācijas sistēmas uzstādīšana, elektroinstalāciju nomaiņa, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

7. Atslēdznieku mācību darbnīcas  renovācija. Veikta atslēdznieku darbnīcas renovācija. Uzstādīta ventilācijas sistēma, elektroinstalācijas nomaiņa, iekārtu un aprīkojuma iegāde un uzstādīšana.

8. Giljotīngriežņu novietnes izbūve. Skolas pagalmā giljotīngriežņu novietnes izbūve, iegādātas hidrauliskās šķēres ar NC vadību.

9. Bibliotēkas kosmētiskais remonts. Ir veikts skolas bibliotēkas kosmētiskais remonts.

10. Drošības un ugunsdrošības pasākumu veikšana. Iegādāti un uzstādīti ugunsdzēšanas hidranti, automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēma, uzstādīta trauksmes izziņošanas sistēma un videonovērošanas sistēma.

11. Jumta seguma nomaiņa. Veikta skolas ēkas jumta seguma nomaiņa 275m2 platībā.

12. Apkures sistēmas renovācija. Apkures sistēmas un siltumemezgla renovācija.

Ir sasniegti projekta ietvaros izvirzītie mērķi – metālapstādes prestiža celšana un augsti kvalificētu speciālistu sagatavošanas metālapstrādes profesijās nodrošināšana. Specifiskais mērķis – Rīgas 3.arodskolas infrastruktūras uzlabošana un izglītības programmu „Metālapstrāde” apguves vides un aprīkojuma modernizācija. Veicot skolas mācību vides uzlabošanu un mācību aprīkojuma modernizāciju, tiek celts metālapstrādes profesiju prestižs, jo izglītojamie labprāt apgūst profesionālo izglītību, praktiskajās mācībās strādājot ar mūsdienīgu tehnisko aprīkojumu, ar kādu viņi sastopas, nonākot darba tirgū. Izglītojamie nevēlas darboties ar novecojušu tehnisko aprīkoju, kāds šodien vairs nav sastopams nevienā industriālā uzņēmumā. Pats profesionālās izglītības process ir kvalitatīvāks, un izglītojamie, beidzot izglītības iestādi un nonākot darba tirgū, ir augsti kvalificēti speciālisti.

Rīgas 3.arodskolas renovētajās un aprīkotajās mācību telpās tiek turpināta izglītojamo apmācība metālapstrādes profesionālās izglītības programmās. Renovētajās mācību darbnīcās tiek nodrošināta apmācība izglītojamajiem, kas metālapstrādes profesijas apgūst kā papildus profesiju, piemēram, bezdarbniekiem, kuri izvēlas apgūt metālapstrādes profesijas. Tiek organizēti un arī turpmāk tiks nodrošināti centralizētie profesionālās kvalifikācijas eksāmeni citu skolu izglītojamajiem metālapstrādes profesijās.

 

ERAF PROJEKTA IEVIEŠANA TUVOJAS FINIŠAM

ERAF projekta „Rīgas 3.arodskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana”  Nr.2010/0179/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/012 ietvaros ir ieviestas lielākā daļa plānoto aktivitāšu. 2012./2013. mācību gadā 340 izglītojamie uzsākuši mācības  renovētās un moderni aprīkotās mācību darbnīcās un kabinetos:

1. Metināšanas mācību darbnīcā izbūvēta moderna ventilācijas sistēma, kas nodrošina optimālus mācību apstākļus metināšanas praktiskajās nodarbībās.


2. Virpošanas mācību darbnīcā veikta renovācija un iegādāts mūsdienu prasībām atbilstošas virpas ar aprīkojumu, kas nodrošina izglītojamajiem iespējas kvalitatīvāk apgūt profesijā nepieciešamās iemaņas.


3. Frēzēšanas mācību dabnīcas aprīkota ar jaunām frēzmašīnām.


4. Atslēdznieku mācību darbnīcā veikta renovāciju un tā  aprīkota ar lenķa slīpmašīnām, urbjmašīnām, slīpmašīnām un dažādiem rokas instrumentiem mācību procesa nodrošināšanai

5. Ir renovēta un datorizēta virpošanas mācību klase, kurā izglītojamie apgūst teorētiskos mācību priekšmetus.


 

6. Pabeigta bēniņu pārbūve. Bēniņstāvā ir izbūvētas un labiekārtotas ģērbtuves, dušas telpas un sanitārās telpas.

7. Mācību telpas ir aprīkotas ar modernām mēbelēm – industriāliem darba galdiem, metāla garderobes un dokumentu skapju komplektiem, datorgaldiem un skolotāju darba vietām.


 

Līdz pilnīgai projekta ieviešanai nepieciešams saņemt kompetentu institūciju atzinumus par būves gatavību ekspluatācijai un veikt renovācijas darbu nodošanu ekspluatācijā, kā arī iegādāties mācību aprīkojumu – hidrauliskās šķēres ar NC vadību.

Projekta ieviešanas termiņš ir pagarināts līdz 2013.gada 31.martam. Šāda pagarinājums bija nepieciešams, jo projekta ieviešanas gaitā tika pārtraukts iepirkums „Hidraulisko griežņu ar NC vadību piegāde un uzstādīšana”. Šāda situācija izveidojās pamatojoties uz to, ka ilgstošas un vairākkārtīgas iepirkuma dokumentācijas izskatīšanas rezultātā VIAA, stipri iekavējās līguma noslēgšanas termiņš un  tika slēgta iekārtas izgatavotāja rūpnīca Itālijā. Konkursā uzvarējušais pretendents vairs nespēja pildīt iepirkumā noteiktās saistības un piegādāt iekārtu 40 dienu laikā. Pretendents piedāvāja iekārtu piegādāt  90 dienu laikā. Tā kā piegādes termiņš, vērtējot iepirkumu pēc saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma,  bija viens no būtiskākajiem kritērijiem, iepirkums tika pārtraukts bez līguma noslēgšanas. Skola uzsāka jaunu iepirkuma procedūru, taču ņemot vērā iepriekšējo pieredzi, tika plānots garāks projekta ieviešanas beigu termiņš.

TURPINĀS  ERAF PROJEKTA IEVIEŠANA

 • Projekta mērķis ir izglītības programmas „Metālapstrāde” apguves vides un mācību aprīkojuma modernizācija, lai nodrošinātu izglītojamiem pilnvērtīgu zināšanu un prasmju apguvi un saturu, kas ir atbilstošs darba tirgus prasībām.
 • Projektā ir plānota mācību kabinetu un darbnīcu renovācija, inženiertīklu nomaiņa un uzstādīšana, kā arī jauna mācību aprīkojuma un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju un programmnodrošinājuma iegāde.
 • Projektu paredzēts realizēt 36 mēnešu periodā.

 

ERAF projekta „Rīgas 3.arodskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana”  Nr. Nr.2010/0179/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/012 ir sasniegti pirmie būtiskie rezultāti:

 • Pabeigta aktivitātes „IT tehnoloģiju iegāde” ieviešana. Aktivitātes ietvaros izveidots Plāno klientu infrastruktūras risinājums, iegādāti serveri. Izveidotas 48 pilnīgi jauna risinājuma datorizētas darba vietas, kuras aprīkotas ar atbilstošu programmatūru.
 • Intensīvi turpinās būvadarbi. Pabeigta jumta renovācija un siltumagādes sistēma, pagraba telpu siltināšana. Apkures sezona tika uzsākta ar jauno, projekta ietvaros renovēto, apkures sistēmu.
 • Pabeigta virpošanas, frēzēšanas un atslēdznieku darbu praktisko mācību un teorētisko mācību kabinetu renovācija. Jaunās mācību telpas aprīkotas ar jauniem darba galdiem, mēbelēm un datortehniku. Projekta ietvaros ir iegādāts un uzstādīts mūsdienu prasībām atbilstošs mācību darbnīcu aprīkojums – virpas, frēzmašīnas, urbjmašīnas, slīpmašīnas un papildaprīkojums. Mācību telpas ir aprīkotas ar modernām mēbelēm – industriāliem darba galdiem, metāla garderobes un dokumentu skapju komplektiem, datorgaldiem un skolotāju darba vietām.
 • Turpinās bēniņu pārbūve. Projekta ietvaros tiks izveidotas modernas ģērbtuves un sanitārie mezgli.
 • Šobrīd tiek strādāts pie pēdējā iepirkuma projekta ietvaros mācību aprīkojuma iegādei.
  Projekta realizācijas rezultātā 2011/.2012. mācību gadā
  centralizētos profesionālos kvalifikācijas eksāmenus datorizētā formātā kārtoja izglītojamie
  atslēdznieku, virpotāju un MMA UN MAG metinātāju profesijā.

Projekta virzība uzņem apgriezienus

Pēc ieilguša sagatavošanās perioda ERAF projekta „Rīgas 3.arodskolas mācību aprīkojuma modernizācija un infrastruktūras uzlabošana”  Nr.2010/0179/3DP/3.1.1.1.0/10/IPIA/VIAA/012 darbība sāk uzņemt straujākus apgriezienus:

 • rezultatīvi noslēgušās iepirkumu procedūras IT tehnoloģiju iegādei un renovācijas darbiem Rīgas 3.arodskolas mācību korpusa ēkās Dzirnavu ielā 117;
 • pilnībā iegādātas projekta ietvaros paredzētās IT tehnoloģijas un aprīkojums – ar datorizētiem darba vietu komplektiem aprīkoti 20 skolas kabineti, kā informātikas mācību kabineti, tā arī citas mācību telpas un pedagogu kabineti;
 • noslēgts būvadarbu līgums ar iepirkumu procedūras, atklāta konkursa,  uzvarētāju SIA „Ota un partneri” un uzsākti skolas renovācijas darbi. Uzņēmēji ir apņēmušies īsā laika periodā pilnībā paveikt skolas siltumapgādes renovāciju, lai apkures sezonu skola varētu uzsākt ar jaunu siltumapgādes sistēmu.
 • 2011.gada 27.septembrī noslēgsies atklāts konkurss „Metālapstrādes darbgaldu un aprīkojuma, metālapstrādes instrumentu un mērinstrumentu iegāde mācību procesa nodrošinājumam .