Izglītības iestādes politika

   Rīgas 3. arodskolas

  Kvalitātes politika

Iekļaujoties kopējā valsts izglītības sistēmā, izglītības iestāde sniedz ieguldījumu izglītota un radoša cilvēka veidošanā, nodrošina visu ieinteresēto pušu vajadzībām atbilstošu līdzsvarotu un ilgtspējīgu rezultātu sasniegšanu, nodrošina izglītojamo (klientu) vēlmēm atbilstošu pakalpojuma izpildi.

Savā darbībā balstāmies uz Latvijas un starptautisko standartu prasībām  metodiskajā, materiāli – tehniskajā, vides aizsardzības un darba vides sakārtotības jomās. Ievērojam valsts profesionālās izglītības standartos un valsts arodizglītības standartos noteiktās prasības.

Izglītības iestādes mērķis ir kļūt par starptautiski atpazīstamu profesionālās izglītības iestādi.

Atbildību par izglītības iestādes darbību un sniegtajiem pakalpojumiem uzņemas izglītības iestādes direktors. Tomēr katrs darbinieks ir atbildīgs par savas darbības kvalitāti un tās sekām. Izglītības iestādes darbiniekiem ir izpratne par savas darbības kvalitātes rādītājiem.

Izglītības iestāde nepārtraukti pilnveido un attīsta kvalitātes pārvaldības sistēmu un procesus, paaugstina sniegto pakalpojumu kvalitāti, izmanto risku vadībā balstītu pieeju, lai noteiktu faktorus, kas var radīt atkāpes no plānoto darbības rezultātu sasniegšanas.

Izglītības iestāde periodiski analizē klientu viedokli par viņiem sniegtā pakalpojuma atbilstību viņu vēlmēm un veic savas darbības pašvērtējumu.

Direktors Voldemārs Leitāns
2017. gada 1. novembrī.