Akreditēta arodizglītības programma

METĀLAPSTRĀDE 32 521 01 1

Iegūstamā kvalifikācija:
Atslēdznieks
Virpotājs
Rokas lokmetinātājs

Profesionālās kvalifikācijas līmenis – otrais kvalifikācijas līmenis
Prasības attiecībā uz iepriekš iegūto izglītību – pamatizglītība
Īstenošanas ilgums – 3 gadi

Informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem aplūkojama šeit.

Izglītības programmas apguvē izglītojamais katru mācību gadu apgūst vienu metālapstrādes profesiju.

1. mācību gadā  izglītojamais apgūst atslēdznieka profesiju un frēzēšanas darba iemaņas.
1. kursa noslēgumā izglītojamie kārto Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Atslēdznieka profesijā.

2. mācību gadā izglītojamie apgūst virpotāja profesiju. 2. kursa noslēgumā izglītojamie kārto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Virpotāja profesijā.

3. mācību gadā izglītojamie apgūst rokas lokmetinātājs (MMA) profesiju. 3. kursa  noslēgumā  izglītojamie kārto Centralizēto profesionālās kvalifikācijas eksāmenu Rokas lokmetinātāja profesijā (MMA). Izglītojamajiem, kuriem ir labi mācību sasniegumi, ir iespēja kārtot papildu profesionālās kvalifikācijas eksāmenu lokmetināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (MAG).

Izglītības programmā iekļauti profesionālie un vispārizglītojošie mācību priekšmeti (nepilnas vidējās izglītības programmas apjomā).
Izglītojamajiem, kuri vēlas iegūt vidējo vispārējo izglītību:
*pēc izglītības programmas “Metālapstrāde” apguves turpināt mācības vidējās vispārējās izglītības programmās.

Izglītības programmas apguves novērtēšana

Pēc izglītības programmas apguves pilnā izglītības programmas satura apjomā un profesionālās kvalifikācijas eksāmenu nokārtošanas izglītojamie saņem valsts izglītības dokumentu – atestātu par arodizglītību.
Gadījumos, kad izglītojamais pamatotu iemeslu (dzīves vietas maiņa, slimība, ģimenes apstākļi) dēļ izglītības programmas apguvi pārtrauc,  viņam izsniedz iepriekš iegūto profesionālo kvalifikāciju apliecinošu dokumentu – profesionālās kvalifikācijas apliecību.
Pēc izglītības programmas apguves izglītojamajam ir iespējas strādāt metālapstrādes un mašīnbūves nozares uzņēmumos.

Šī ir vienīgā izglītības programma valstī, kurā izglītojamie iegūst trīs darba tirgū pieprasītas un labi apmaksātas profesijas.

Tālākizglītības iespējas: turpināt izglītību augstāka līmeņa izglītības programmās; paaugstināt profesionālo kvalifikāciju profesionālās pilnveides kursos.

Vai zināji, ka:
* mācības notiek Rīgas centrā,
* mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinam ar vietu skolas dienesta viesnīcā
* izglītības programma ir licencēta un akreditēta,
* izglītojamie nodrošināti ar mācību prakses vietām uzņēmumos

Vietu skaits ierobežots! Rezervē sev vietu mācību grupā, aizpildot pieteikumu ŠEIT!