Akreditēta arodizglītības programma

ADMINISTRATĪVIE UN SEKRETĀRA PAKALPOJUMI 35a 346 01 1

Iegūstamā kvalifikācija – LIETVEDIS
Iepriekšējā izglītība – vidējā
Īstenošanas ilgums – 1 gads
Valoda – latviešu

Informācija par uzņemšanu un iesniedzamajiem dokumentiem aplūkojama šeit.

Izglītības programmas mērķis
– Izglītības procesa rezultātā sagatavot kvalificētu speciālistu, kas spēj veikt lietveža darbu Latvijas Republikas valsts pārvaldes institūcijās un pašvaldību iestādēs, uzņēmumos, uzņēmējsabiedrībās un uzņēmējsabiedrību apvienībās, sabiedriskajās un reliģiskajās organizācijās, kur notiek dokumentēšana, dokumentu uzskaite, reģistrācija, pieņemšana, nosūtīšana, apgrozība, izpildes kontrole un saglabāšana.

Izglītības procesa rezultātā tiek iegūtas prasmes:

– Izstrādāt un noformēt pārvaldes dokumentus saskaņā
ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem;
– zināt un izmantot lietvedības terminus;
– Sagatavot un veikt dokumenta oriģināla atvasinājumu apliecināšanu;
– Lietot biroja tehniku un elektroniskos saziņas līdzekļus;
– Veikt dokumentu pieņemšanu, sadali, reģistrāciju, apgrozību, izpildes kontroli, pārbaudi, sistematizāciju, nosūtīšanu, izsniegšanu un uzskaiti;
– Izmantot reglamentējošos normatīvos aktus, kas nosaka lietvedības procesu;
– Izdarīt nepieciešamās dienesta atzīmes uz dokumentiem, ievietot dokumentus lietas;
– Lietot lietvedības un citas nepieciešamās datorprogrammas, prast ātrrakstīšanu;
– Orientēties darba organizācijā.

Tālākās izglītības iespējas

– Turpināt izglītību augstākā līmeņa programmās;
– Paaugstināt profesionālo kvalifikāciju dažādos kursos un semināros, kā arī profesionālās pilnveides izglītības programmās vai pašizglītības ceļā.

Vai zināji, ka:
* mācības notiek par valsts budžeta līdzekļiem,
* izglītojamos uzņem bez iestājpārbaudījumiem,
Valsts budžeta grupu izglītojamie saņem valsts garantēto stipendiju,
* ārpus Rīgas dzīvojošos izglītojamos nodrošinam ar vietu skolas dienesta viesnīcā
* izglītības programma ir licencēta un akreditēta,
* mācības notiek Rīgas centrā,
* izglītojamie nodrošināti ar mācību prakses vietām uzņēmumos

Mācību priekšmeti: Dokumentu pārvaldība, Personāla lietvedība, Grāmatvedības uzskaites pamati, Datormācība, Biroja tehniskais nodrošinājums, Biroja darba organizācija, Latviešu valodas stilistika un terminoloģija, Profesionālā svešvaloda, Profesionālās komunikācijas pamati,   Ātrrakstīšana,  Kvalifikācijas prakse, sabiedrības un cilvēka drošība.

Vietu skaits ierobežots! Rezervē sev vietu mācību grupā, aizpildot pieteikumu ŠEIT!