Profesionālā izglītības iestāde

“Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola”

KVALITĀTES POLITIKA

 

Vīzija: Metālapstrāde sākas šeit. Izcili mācību apstākļi, tradīcijas un augstākais darba devēju novērtējums.

Misija: Sniegt iespēju ikvienam gūt zināšanas un prasmes, profesionālās kompetences darba tirgū pieprasītās profesijās visa mūža garumā.

Lai īstenotu kvalitātes politiku, savā darba kultūrā mēs balstāmies un šādām kopīgām pamatvērtībām:

Profesionālā kompetence. Mēs pieņemam atbildīgus uz izglītības iestādes attīstību orientētus lēmumus, piesaistām izglītības programmu īstenošanai atbilstošas profesionālās kvalifikācijas un izglītības pedagogus, veidojam saliedētu darba kolektīvu. Izglītības procesā izmantojam inovatīvus mācību paņēmienus un sniedzam izglītojamajiem iespēju būt konkurētspējīgiem kā darbatirgū, tā arī izglītības turpināšanā.

Attīstība. Veicinam mērķtiecīgu un lietpratīgu profesionālās izglītības izglītojamo sagatavošanu.

Atvērtība. Veicinam pozitīvas izglītojamo attieksmes veidošanu pret mācīšanos. Iestādē esošā vide uzlabo gan izglītojamo un pedagogu apmierinātība un labjutība, gan izglītojamo mācību darba rezultāts.

Savā darbībā balstāmies uz Latvijas un starptautisko standartu prasībām metodiskajā, materiāli – tehniskajā, vides aizsardzības un darba vides sakārtotības jomās. Ievērojam valsts profesionālās izglītības standartos un valsts arodizglītības standartos noteiktās prasības.

Mēs apņemamies nepārtraukti pilnveidot un attīstīt kvalitātes pārvaldības sistēmu un procesus, paaugstināt sniegto pakalpojumu kvalitāti, izmantot risku vadībā balstītu pieeju, lai noteiktu faktorus, kas var radīt atkāpes no plānoto darbības rezultātu sasniegšanas.

 

 

Direktora p.i. Vija Pavļukeviča

2023. gada 23. oktobrī