Rīgas Metālapstrādes profesionālā vidusskola
Dzirnavu iela 117, Rīga, LV-1011

darba laiks katru darbadienu no 8:30 – 17:00
Tālrunis: 67288561 Fakss: 67242810
E-pasts: skola@rmpv.lv
Web: www.rmpv.lv
E-adrese: https://latvija.lv/lv/Eaddress/write?address=_default@90001256958

Direktors Uldis Plūmīte
Tālrunis: 67797041, E-pasts: direktors@rmpv.lv
Direktora vietniece mācību un audzināšanas darbā Vija Pavļukeviča
Tālrunis: 67797043, E-pasts: vija@rmpv.lv
Direktora vietnieks praktiskajās mācībās un komercdarbībā – Leonīds Lazdāns
Talrunis: 67797074, E-pasts: leonids@rmpv.lv
Saimniecības vadītāja – Tatjana Margitiča
Tālrunis: 67797040, 25467833; E-pasts: tatjana@rmpv.lv
Datu aizsardzības speciālists – Kristaps Runts
Tālrunis: 67797060, E-pasts: das@rmpv.lv
Vecākā lietvede – Sintija Turova
Tālrunis: 67288561, E-pasts: sintija@rmpv.lv
Vecākā lietvede (izglītojamajiem) – Lāsma Ozoliņa
Tālrunis: 67797062, E-pasts: lasma@rmpv.lv
Metinātāju mācību un eksaminācijas centra ( MMEC) vadītājs – Genādijs Meteļskis
Tālrunis: 67797050, E-pasts: mmec@rmpv.lv
PersZert eksaminators metināšanā Latvijā (IWE), personāla sertificēšanas speciālists Latvijā – Ilgonis Ruņģis
Tālrunis: 67797075, E-pasts: irungis@rmpv.lv
Datortīkla uzturēšanas administrators – Māris Ziediņš
Tālrunis: 22003912, E-pasts: it@rmpv.lv
Skolas dežūrtelefons (garderobe) – 26594473
Galvenā grāmatvede – Laura Sviacka
Tālrunis: 67797048; Fakss: 67286565, E-pasts: gramatvedis@rmpv.lv
 
Rekvizīti: Nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90001256958
Reģ. Nr. PVN LV 90001256958
Valsts kase konta Nr. LV38TREL2150280006000
Banka: Valsts kase, kods TRELLV22